Rejestracja: 261 660 402

Adres email: analityka@4wsk.pl

Interpretacja wyników badań:www.labtestsonline.pl

Informacje o antybiotykach:www.antybiotyki.edu.pl

Historia

Laboratorium analityczne zostało wyodrębnione z Okręgowego Laboratorium Sanitarno-Epidemiologicznego we wrześniu 1946r. Początek był skromny: dwa mikroskopy i niewielka ilość niezbędnego sprzętu. Wykonywano wówczas nieliczne badania podstawowe. Od początku w ramach laboratorium funkcjonowała Pracownia Hematologii.

Skromne wyposażenie laboratorium


W tym czasie przy Oddziale Płucnym działała Pracownia Bakteriologii. Pod koniec lat pięćdziesiątych zorganizowano Pracownię Biochemii. W następnych latach wprowadzono badania z zakresu serologii i rozszerzono zakres badań biochemicznych.

W 1968r. powstała Pracownia Pilnych Analiz "CITO" oraz Pracownia Izotopowa, która  w 1997 roku została przekształcona w samodzielny Zakład Medycyny Nuklearnej. W tych latach również dużo czasu poświęcono na wprowadzenie do diagnostyki zasad nowoczesnej praktyki laboratoryjnej oraz dokonano weryfikacji i unifikacji metod analitycznych. Dokonując koncentracji badań, podjęto działania w kierunku wprowadzenia automatyzacji przebiegającej w dwóch etapach. W 1978 r. Szpital otrzymał status jednostki klinicznej, a laboratorium otrzymało nazwę Pracowni Analityki Lekarskiej.

płk dr n. med. Bolesław Fichtel stale ulepsza Laboratorium Kliniczne


W 1975r. w Pracowni wprowadzono wykonywanie kontroli badań laboratoryjnych, a od 1983 r. Laboratorium uczestniczy w ogólnopolskim systemie kontroli jakości badań laboratoryjnych. Etapy automatyzacji przypadły na przełom lat 70. i 80. oraz 90.

Bardzo ważnym momentem było otrzymanie nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego. Już w latach 90. XX wieku wyniki badań wykonywanych w laboratorium stały się nieodzownym elementem diagnostyki i terapii, a zainteresowanie analizą laboratoryjną stale wzrastało. Nowoczesny sprzęt analityczny pozwalał na wprowadzanie nowych, bardziej skomplikowanych algorytmów analizowania badań. Skrócił się czas opracowywania wyników oraz zwiększyła się ilość badań. W końcu lat 90. XX wieku zaczęto wykonywać wiele nowoczesnych testów laboratoryjnych (markery nowotworowe, hormony, przeciwciała), natomiast Pracownia Pilnych Analiz ”CITO" rozpoczęła oznaczenia markerów sercowych (Troponina I, CKMB mass). Pojawiły się także nowe techniki badawcze (PCR). W tym okresie pracownie laboratorium zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny i komputerowy.

Kierownicy Zakładu:

Kierownikami Zakładu Analityki Lekarskiej byli kolejno:

  • 1951-1976 płk dr n.med. Bolesław Fichtel
  • 1976-1980 płk dr n.med. Bogusław Mielcarek
  • 1981-1987 płk lek. med. Jerzy Wróblewski
  • 1987-1992 płk lek. med. Jerzy Kotkiewicz
  • Od roku 1992  pełni tę funkcję ppłk dr n. med. Jacek Majda
płk dr n. med. Bolesław Fichtel
1951 - 1976
płk lek. med Bogusław Mielcarek
1976 - 1980
płk lek. med. Jerzy Wróblewski
1980- 1987
płk lek. med. Jerzy Kotkiewicz
1987 – 1992
ppłk dr n. med. Jacek Majda
1992

W 1992 roku funkcję kierownika Pracowni Analityki Lekarskiej objął kpt dr n. med. Jacek Majda, a Kierownikiem Zespołu Techników została st. technik analityki med. Mirosława Oleśko, która pełniła tą funkcję do 26 lutego 2021r. W tym czasie powstały Pracownie Białek i Immunochemii.

Płk lek. med. Jerzy Kotkiewicz przykładał dużą wagę do podnoszenia kwalifikacji przez asystentów Zakładu i zapoczątkował kształcenie specjalistów w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, co kontynuuje ppłk dr n. med. Jacek Majda. II stopień specjalizacji w latach 90-tych i późniejszych uzyskali: Ewa Grześko, Bożena Kostrzewa, Jolanta Popek-Jeż, Mariusz Szablewski, Sławomir Piątas, Iwona Słowikowska, Beata Jeziorska, Jolanta Macyszyn, Mariola Browarek, Barbara Szklarz, Piotr Owczarek.

Wysoki poziom kwalifikacji starszych asystentów oraz ich zaangażowanie w prowadzenie poszczególnych pracowni przyczyniły się do stałego rozwoju i podnoszenia prestiżu ZDL.

Pracownicy ZAL  wraz ze swoim Kierownikiem ppłk dr n.med. Jackiem Majdą na tarasie Pracowni Pilnych Analiz ‘’CITO” (1994). Zdjęcie wykonano z okazji obchodów 50-lecia 4 WSK


W 2003 roku w strukturze nowopowstałego Oddziału Kardiochirurgii utworzono Pracownię nadzoru parametrów krytycznych przy Bloku Operacyjnym Kardiochirurgii, której opiekunem jest mgr Iwona Słowikowska.

W roku 2005 w celu umożliwienia lekarzom lepszego i szybszego dostępu do wyników pacjenta, rozpoczął się intensywny proces informatyzacji Laboratorium i szpitala. Na początku października 2006 roku doszło do instalacji i uruchomienia systemu Centrum w Pracowni Pilnych Analiz "CITO" oraz integracji LSI z systemem szpitalnym InfoMedica. Działanie systemu przetestowano najpierw z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM ), a następnie z kolejnymi oddziałami szpitalnymi.

Dzięki informatyzacji Pracownia Pilnych Analiz znacząco skróciła czas oczekiwania na wynik „CITO ” i dostosowała go do najlepszych standardów międzynarodowych.

Diagnostyka mikrobiologiczna do roku 2004 była prowadzona przez Inspektorów Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej SOW: ppłk lek. med. Wojciecha Oleśko i ppłk lek. wet. Janusza Ziębę. Od 2004 roku Pracowania Mikrobiologii znalazła się w strukturach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, a jej pracę nadzorowała specjalista mikrobiologii medycznej mgr Małgorzata Kozak wraz z zespołem Diagnostów Laboratoryjnych w składzie: mgr Dawid Rosiak, mgr Gabriela Skorupska, mgr Natalia Słabisz (obecny Kierownik Pracowni Mikrobiologii).

Obecnie zatrudnieni pracownicy w ZDL z najdłuższym stażem pracy to: Barbara Pruszyńska, Wanda Pińkowska, Iwona Chronowska, Bożena Kostrzewa, Donata Przybylak.

W roku 2003 roku na emeryturę odeszła rejestratorka Pani Halina Ślusarek, a 2004 roku starsi asystenci: mgr Irena Kudzia i mgr Bożena Bargiel.

Pożegnanie Pani Haliny Ślusarek

Pożegnanie Pań: Ireny Kudzi i Bożeny Bargiel


W latach dziewięćdziesiątych pracę w Zakładzie Analityki Medycznej rozpoczęli oficerowie: ppłk lek. med. Mariusz Szablewski i kpt mgr Sławomir Piątas (1999), a w 2003 roku odbyły się obrony ich prac doktorskich: ppłk Mariusza Szablewskiego pt. „Ocena użyteczności klinicznej prokalcytoniny (PCT) i wybranych białek ostrej fazy w diagnozowaniu i różnicowaniu ostrych układowych odpowiedzi zapalnych i posocznicy.” i kpt Sławomira Piątasa pt. ”Ocena użyteczności klinicznej oznaczeń laboratoryjnych markerów sercowych u chorych w zaostrzeniu zespołów wieńcowych i poddanych PTCA.”

Szczęśliwi Doktorzy: dr n. med. Mariusz Szablewski i dr n. med. Sławomir Piątas
z Kierownikiem ZDL dr n. med. Jackiem Majdą i zespołem pracowników.


Ppłk dr n. med. Jacek Majda do roku 1999 pełnił funkcję Konsultanta Regionalnego, a po 1999 roku został powołany przez Wojewodę Dolnośląskiego na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego ds. diagnostyki laboratoryjnej.

W 2004 roku Minister Zdrowia powołał ppłk dr n. med. Jacka Majdę do zespołu opracowującego program specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, a w 2005 roku na członka Zespołu Ekspertów ds. opiniowania podmiotów ubiegających się o możliwość prowadzenia staży kierunkowych, określonych programem specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

W roku 2010 Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) powołał ppłk dr n. med. Jacka Majdę do  Zespołu Ekspertów celem dostosowania do aktualnych wytycznych Unii Europejskiej programu specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych.

W roku 2008 Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych powołała mgr Ewę Grześko na stanowisko Wizytatora KRDL celem wizytowania laboratoriów i sprawdzania poprawności wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.

Od 2002 roku Kierownik i asystenci ZDL aktywnie uczestniczą w działaniach podejmowanych przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL).

Dr n. med. Jacek Majda od 2004r. jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Sekretarzem towarzystwa kilku kadencji była mgr Beata Jeziorska, a  Asystenci ZDL: Sławomir Piątas, Mariusz Szablewski, Iwona Słowikowska, Jolanta Popek-Jeż oraz Olga Loska wchodzą w skład Zarządu.

Co roku Towarzystwo organizuje konferencje naukowo-szkoleniowe w Szklarskiej Porębie, na które zapraszani są prelegenci z całego kraju.

W środku płk lek. med. Grzegorz Stoinski byłyKomendant 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
Od lewej: ppłk dr n. med. Alicja Trochimiuk od roku 2012 Konsultant Krajowy d/s obronności w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej, ppłk dr n. med. Jacek Majda kierownik ZDL 4 WSK z P, mjr dr n. med. Grażyna Goryszewska Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej 2 WSzP, ppłk dr n. med. Mariusz Szablewski z-ca Kierownika ZDL 4 WSK zP, kpt. lek.med. Krzysztof Skórzewski 10 WSKz Ppłk dr Artur Zdrojewski Komendant CRESZ RP.
Od prawej: ppłk dr n. med. Bożena Witkowska Kierownik ZDL 5 WSK z Polikliniką, płk prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski do 2006 Konsultant Krajowy d/s obronności w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej, mjr dr n. med. Małgorzata Jekiel Kierownik ZDL 109 WSKzP, kpt. mgr Osiak Beata diagnosta laboratoryjny CRESZ RP, mjr dr n. med. Sławomir Piątas  St. Asystent ZDL 4 WSKzP, mjr mgr farmacji -  Kierownik Apteki 2 WSzP.


Jednym z kierunków działalności ZDL 4 WSK jest szkolenie i przygotowywanie diagnostów i techników analityki medycznej do udziału w misjach i operacjach wojskowych. W latach 1977-1979 w misjach pokojowych ONZ w Islamaili (Egipt) uczestniczyli: płk lek. med. Jerzy Wróblewski oraz technicy: Alicja Majer, Halina Nogaj i Kazimiera Wojtczak.

Od 10 lat ZDL współpracuje ściśle z 2 Wojskowym Szpitalem Operacji Pokojowych/ 2 Wojskowym Szpitalem Polowym we Wrocławiu w zakresie szkolenia kadry laboratorium. Kadra ta uczestniczyła w tym czasie w operacjach wojskowych w: Syrii, Libanie, Iraku, Afganistanie.

W historii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej nie sposób wymienić wszystkich Pracowników, którzy odeszli już od nas na zawsze, tych co przepracowali tu kilka, czy kilkanaście lat i tych, którzy codziennie swoją pracą piszą kolejną historię naszego Zakładu.


Zespół Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, 70-lecie 4WSKzP (2013 rok)
Od lewej:, mgr Małgorzata Kozak, dr Sławomir Piątas, dr Jacek Majda, Mirosława Oleśko, mgr Ewa Grześko,stoją od lewej: Anna Bartnik, mgr Kamila Nazarewska, mgr Iwona Słowikowska, Barbara Pruszyńska, Izabela Ostaszkiewicz-Gołębiowska, Aniela Majgier, Irmina Laurowska, mgr Bożena Kostrzewa, Grażyna Wąsewicz, Joanna Ostojska, mgr Beata Jeziorska, Beata Konieczna, Elwira Kosińska, Anna Grobelna, Dorota Kowalska, Katarzyna Cyndrowska, mgr Jolanta Popek-Jeż, Elżbieta Dubrawska-Droszcz, Wanda Pińkowska, Małgorzata Pokora-Niechwiadowicz, Donata Przybylak, Ewa Soczomska, mgr Magdalena Korytko, mgr Anna Stawarz, Leszek Struzik, Paweł Kurosiński, mgr Natalia Słabisz, Kazimiera Szymańska, Elżbieta Łata, mgr Katarzyna Zatwarnicka,
Anna Modzelewska, Ryszard Majgier, mgr Dawid Rosiak.